غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی ونقشی که در فرایند جذب مشتری دارد یکی از مهمترین دغدغه های اصلی هر مشارکت کننده ای در نمایشگاه ها می باشد

در اصل یک غرفه نمایشگاهی زیبا و کاربردی می تواند به عنوان یک ابزار موثر در ترویج برند و تضمین فروش بالا نقش آفرینی نماید

غرفه سازی

غرفه نمایشگاهی در سالن خلیج فارس

تصاویر دیگری از ساخت غرفه نمایشگاهی کلوچه نادری در نمایشگاه بین المللی شیرینی تهران شهریور 96

غرفه نمایشگاهی ساخت و نماهایی از اجرای غرفه

غرفه نمایشگاهی

کف سازی غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی کف ریزی

در ادامه تصاویر کاملی از غرفه نمایشگاهی کلوچه نادری در نمایشگاه 24 شهریور را ارائه می کنیم