صفحه اصلی

غرفه غرفه نمایشگاهی از هنرهای قرن بیستم می باشد که هم اکنون یکی از صنایع بزرگ نمایشگاهی محسوب می شود در حقیقت غرفه نوعی سازه نمایشگاهی است که جهت یک دوره محدود ساخته می شود و پس از این دوره جمع آوری می شود